OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího  a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty)

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách Miminka a batolata.

 Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je starší 18-ti let!

 

4. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech

- je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny 

- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užívaním, nebo vyplývá-li to z povahy věci- napr. upynutím životností

- je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným uživáním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením

- vada vznikla v důsledku vnější událostí mimo vlivu prodávajíciho 

 

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách Miminka a batolata jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při osobním odběru. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na našem skladě nebo na skladě našich dodavatelů. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5-21 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 

7. Dopravní podmínky a platba

 

Zásilková služba pro celé ČR

Zboží zasíláme po celé ČR zpravidla balíkem službou DPD. Cena služby je 99,- Kč. Při ceně zboží vyšší nebo rovné částce 3.000,- Kč se doprava neúčtuje.Platba předem převodem

Platbu můžete provést na základě potvrzení o objednávce. Jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší objednávky. Číslo účtu pro platby předem je: Equa banka 1015656314/6100 . Tato služba je ZDARMA, platíte pouze za zvolený způsob dopravy zboží.

 

Platba při převzetí zboží - dobírka

Platbu provedete v hotovosti přepravci při převzetí zboží. Cena této služby je 25,- Kč plus cena za zvolený způsob dopravy zboží. Při ceně zboží vyšší nebo rovné částce 2.000,- Kč se tato služba neúčtuje.

 

8. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že obsahuje vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • - přiměřeným snížením kupní ceny
 • - náhradním dodáním zboží
 • - odstoupením od smlouvy
 1. Odstoupení od smlouvy:
  Podle občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tím, že oznámení o odstoupení v této lhůtě doručíte na adresu sídla provozovatele. Zboží je třeba doručit provozovateli na vlastní náklady. Pokud od smlouvy odstoupíte, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, pokud možno v původním obalu zašlete zpět na adresu: Martina Josková, U Strouhy 113,  Herink, 25101.
 2. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou nebo libovolnou přepravní službou. Doporučujeme Vám zboží POJISTIT. Při zaslání dobírkou nebude zásilka provozovatelem přijata! Zboží musí obsahovat veškeré původní příslušenství - savičky, pítka, víčka, úchytky, u hracích dek a kombinovaných hraček všechny jejich příslušné díly apod. Po obdržení vráceného zboží, Vám obratem vrátíme zpět kupní cenu za zboží a dopravné bankovním převodem - do 14ti dnů. 
  Od smlouvy nelze odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem.
 3. Záruční podmínky:
  Záruční doba na zakoupené zboží činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V případě, že zboží bude vykazovat vady, za které provozovatel odpovídá, musí být vady zboží uplatněny nejpozději do konce záruční doby u provozovatele, a to tak, že odešlete zboží na adresu Martina Josková, U Strouhy 113,  Herink, 25101 - s popisem vady zboží a dokladem o koupi zboží. Reklamace Vám bude vyřízena do 30ti kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.
 4. Ochrana osobních údajů:
  Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailové adresy a poštovní adresy) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány provozovatelem k obchodnímu a marketingovému účelu.
  Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje zákazníka třetí osobě jen v případě, že je to nezbytné k plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem.
  Zákazník objednáním zboží u provozovatele dává souhlas ke shromažďování svých osobních údajů provozovatelem do 5 let ode dne poslední objednávky zákazníka. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze provozovatele a to písemnou žádostí zaslanou na adresu sídla provozovatele.

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní řešení sporů Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu. Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.  Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 1. 2. 2016

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
DPD
Doručení zásilky po celé České republice následující den po odeslání. O zásilce budete informování sms zprávou. Doporučujeme
99,00 Kč ZDARMA
DPD Doprava zdarma
Při objednávce nad 3 000,-Kč pouze přepravní společnost DPD
ZDARMA ZDARMA
Zásilkovna ČR a SR (0-4 kg)
Pouze pro malé zásilky do 5kg a max. 50cm. Nelze zasílat písek 5kg, matrace, postýlky, postele, komody, nábytek, podložky, vaničky, kola, tříkolky a objemné zboží. Zásilku si vyzvednete na některé pobočce Zásilkovny. Doručení do 3-4 pracovních dnů od odeslání. Vyhrazujeme si právo poštovné změnit, pokud budou přesaženy uvedené parametry.
89,00 Kč ZDARMA
DPD Pickup (0-4 kg)
je pouze pro malé zásilky. Nelze zasílat písek 5kg, matrace, postýlky, postele, komody, nábytek, podložky, vaničky, kola, tříkolky a objemné zboží. Zásilku si vyzvednete na některé pobočce do druhého dne po odeslání do výdejních míst Pickapu
89,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR
Pouze platba předem na účet. Zboží si můžete vyzvednout v Herinku, U Strouhy 113, 25101, okres Praha-východ každý den od 9.00 - 20.00 hod.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Dobírka DPD
Platba přepravci při převzetí balíku.POUZE PRO ČR!!!
25,00 Kč
Dobírka Zásilkovna
Platba při převzetí zboží.
25,00 Kč
Platba předem na účet
1015656314/6100, vedený u společnosti Equa Bank
BEZ POPLATKU
Osobní odběr
Nejedná se o kamennou prodejnu, proto je nutná domluva předem na telefonu 774812424. Zboží si můžete vyzvednout osobně na adrese U Strouhy 113, Herink, 251 01.
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF